Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés /Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege. A változásokat követően azonnal / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 1999. évi LXIII. törvény: a közterület-felügyeletről 2012. évi CXX. törvény: az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról.

Szervezeti és Működési Szabályzat megtalálható a www.obuda.hu honlapon a képviselőtestületi anyagok között.

Alapító Okirat megtalálható a www.obuda.hu honlapon a képviselőtestületi anyagok között. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat a szabályzat linkre kattintva érhető el.

 

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A változásokat követően azonnal / Az előző állapot törlendő

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Negyedévente / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül [Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) bekezdés 4. pontja]

közzététel: 2019.01.08

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A változásokat követően azonnal / Az előző állapot törlendő A Felügyelet feladatkörébe tartozó bejelentések igazgatási szolgáltatási díjtól mentesek. A bejelentések a https://obkf.hu/bejelentes/ linken megtalálható űrlap kitöltésével tehetők meg, illetve közvetlenül az ugyfelszolgalat@obkf.hu e-mail címre és postai úton is megküldhetők (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

 

A Felügyelet az alábbi behajtási engedélyek kiadásában illetékes:

– védett övezetekre (költségtérítése: 2 000,-Ft, illetve gazdálkodó esetében további, jogszabály szerinti várakozási díj megfizetése)

– Promenád területére (költségtérítése: 2 000,-Ft)

– Sziget Fesztivál idejére a lezárt területeken (díjmentes)

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A változásokat követően azonnal / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A változásokat követően azonnal / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben meghatározott adatokat a Felügyelet az országos nyilvántartóból jogosult lekérdezni és azokat belső számítógépes adatbázisban tárolja az elkövetett szabálytalansághoz kapcsolva. Ilyen adatok: járműtulajdonos/üzembentartó neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, esetleges telefonos és e-mailes elérhetősége, forgalmi rendszáma, műszaki érvényesség, elkövetés helye és ideje.

adatfajták: szabálysértési, közigazgatási bírságolási, kerékbilincselési, járműelszállítási, egyéb közterület-felügyelői intézkedéssel és ellenőrzéssel összefüggő, térfelügyeleti rendszerből származó képfelvétel

hozzáférés módja: írásbeli vagy személyes megkeresésre másolatkészítés

 

Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti, kérheti, hogy a felvételt a további (hatósági) megkereséséig – jogszabályban meghatározott határidőig – ne törölje a Felügyelet.

közzététel: 2019.01.08.

közzététel: 2020.03.25.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. Negyedévente / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával ÓBKF honlapja: www.obkf.hu

ÓBKF facebook oldala: https://www.facebook.com/obkf3/

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A változásokat követően azonnal / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

közzététel: 2019.01.08..

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Folyamatosan / Legalább 1 évig archívumban tartása ÓBKF honlapja: www.obkf.hu

ÓBKF facebook oldala: https://www.facebook.com/obkf3/

közzététel: 2019.01.08

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Folyamatosan / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nincs

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nincs

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve Negyedévente / Az előző állapot törlendő A Közérdekű adatok, illetve a közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt szóban (1033 Budapest, Mozaik utca 7. ügyfélfogadási időben), írásban (cím uaz.) vagy elektronikus úton (ugyfelszolgalat@obkf.hu) bárki igényt nyújthat be a Felügyelethez.

A vonatkozó részletes szabályokat a Felügyelet adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatának XI. fejezete tartalmazza (lásd fent).

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Negyedévente / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával A Felügyelet 2019. évre vonatkozó beszámolója a veszélyhelyzetre való tekintettel a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a Polgármester által 285/2020. (IV.24.) határozatszámon került elfogadásra. A beszámoló a beszámoló linkre kattintva érhető el, vagy letölthető a www.obuda.hu honlap testületi anyagai közül.

közzététel: 2019.01.08.

közzététel: 2020.03.25.

közzététel: 2021.04.12.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Negyedévente / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Negyedévente / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nincs

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A változásokat követően azonnal / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nincs

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A változásokat követően azonnal / Az előző állapot törlendő

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,

a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A változásokat követő 15 napon belül / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata A változásokat követő 15 napon belül / Az előző állapot törlendő

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen A változásokat követő 15 napon belül / Az előző állapot törlendő

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A változásokat követő 15 napon belül / Az előző állapot törlendő

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A változásokat követő 15 napon belül / Az előző állapot törlendő

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint

a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A változásokat követő 15 napon belül / Az előző állapot törlendő

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére A változásokat követő 15 napon belül / Az előző állapot törlendő

közzététel: 2019.01.08