Jogorvoslat

A közterület-felügyelői intézkedéssel szemben az intézkedéssel érintett vagy meghatalmazottja beadványt, panaszt vagy kérelmet terjeszthet elő Felügyeletünk ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 08:00-17:30, kedd-csütörtök: 08:00-16:00), postai úton az előbb írt címen, e-mailen (ugyfelszolgalat@obkf.hu), hivatali kapun keresztül, továbbá a https://obkf.hu/bejelentes/ linken található nyomtatvány kitöltésével. Kérjük, hogy az intézkedés beazonosíthatósága érdekében minden esetben hivatkozzon az intézkedés sorszámára, amit a bírság- vagy egyéb kihelyezett, átadott nyomtatványon talál, vagy a jármű forgalmi rendszámára, intézkedés elmaradása okán a terület és időpont pontos megjelölését kérjük. A bejelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elintézni a Felügyelet.

Panasszal fordulhat a rendőrséghez az, akinek a közterület-felügyelő által alkalmazott, a 2012. évi CXX. törvényben meghatározott kényszerítő eszköz alkalmazása a jogát vagy jogos érdekét sértette. A panasz előterjesztésére a kényszerítő eszköz alkalmazásától, ha a jogsértésről az érintett később szerzett tudomást, akkor a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül jogosult, de legkésőbb a kényszerítő eszköz alkalmazásának időpontjától számított 3 hónapon belül. Az elbírálásra a rendőrség 25 napon belül köteles, mely döntéssel szemben fellebbezéssel élhet az érintett.

A közterület-felügyelői bírság intézkedések esetében a Felügyeletnek nincsen lehetősége méltányosságra, azaz bírság elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés biztosítására. Ezeket csak a szabálysértési vagy közigazgatási eljárás keretében van mód előterjeszteni, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik. Kerékbilincselés vagy járműszállítás esetén az első bekezdésben írtak szerint lehet észrevétellel, panasszal, egyéb bejelentéssel élni.

Felügyelői helyszíni bírság intézkedések esetén a jogorvoslati lehetőséget az határozza meg, hogy milyen jogsértés okán került az kiszabásra. Ezeket alább olvashatja

szabálysértés (alapjogszabály: 2012. évi II. törvény)

A 2012. évi II. törvény 99/A. §-a értelmében az intézkedéstől számított 30 napon belül az érintett – amennyiben álláspontja szerint az jogszabályt sért – kérheti, hogy az intézkedést hivatalból vizsgálja felül a Felügyelet. Az elbíráslásra 15 nap áll rendelkezésre, melynek eredményeként a Felügyelet az intézkedést módosítja, visszavonja, vagy helybenhagyja. Ezen döntéssel, illetve a tájékoztatással szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Amennyiben a helyszíni bírság nyomtatványt az elkövető aláírta, azzal elismerte a jogsértés tényét, az intézkedést tudomásul vette, ezért nincs helye jogorvoslatnak!

Amennyiben közvetlen feljelentés intézkedésre került sor, vagy a járművezető távollétében kiszabott bírságösszeg be nem fizetése okán került sor feljelentésre, az ügyben nem illetékes a Felügyelet, az ezzel kapcsolatos mindennemű megkeresés továbbításra kerül az illetékes szervhez. Illetékes szerv ismeretlen elkövető esetében a BRFK VIII. Kerület Rendőrkapitányság, Központi Közlekedési Szabálysértési Osztálya, ismert elkövető esetén az elkövető lakcíme szerint illetékes szabálysértési hatóság. Ilyen esetben jogorvoslatra a szabálysértési eljárás keretében van lehetőség.

közlekedési szabályszegés (alapjogszabály: 1988. évi I. törvény)

Amennyiben a helyszíni bírság nyomtatványt az elkövető aláírta, azzal elismerte a jogsértés tényét, az intézkedést tudomásul vette, ezért nincs helye jogorvoslatnak!

A feljelentést követően érkezett megkeresések épp úgy, ahogy a szabálysértések esetében, az illetékes szervhez kerülnek továbbításra. Ilyen esetben jogorvoslatra a közigazgatási eljárás keretében van lehetőség.

helyi szabályszegés, úgynevezett közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése [alapjogszabály: 51/2018. (XII. 17.) helyi rendelet]

A rendelet alapján kiszabott és tudomásul vett helyszíni bírság esetén jogorvoslatnak helye nincs, a határidőben történő befizetés elmaradása esetén a bírságösszeg adók módjára kerül behajtásra.

Az olyan esetekben, amikor az intézkedést/bírságolást az érintett nem veszi tudomásul, nem ért vele egyet, nem írja alá a nyomtatványt, vagy amikor a szabályszegést az elkövető távollétében észleli a felügyelő, a jogsértés ténye jegyzőkönyvben és fényképfelvételekkel kerül rögzítésre, majd megküldésre az eljárás lefolytatására illetékes más szervhez. Kerületi területen ez a helyi Hatósági Osztály. További jogorvoslattal az illetékes szerv eljárása keretében van lehetőség.