JOGORVOSLATI RENDSZER

Általában

Beadványt bármilyen jogcímen csak a szabálysértés/szabályszegést elkövető vagy az elkövető által írásban meghatalmazott személy tehet. A felügyelet és a közterület-felügyelő eljárásaira vonatkozó alapvető szabályok a „jog és hatáskörünk” menü alatt találhatók. A címre kattintva mindig a jelenleg hatályos jogszabály jelenik meg.

Az egyes eljárásokra vonatkozóan

A helyszíni bírsághoz kapcsolódó jogorvoslati lehetőséget mindig az határozza meg, hogy az a szabálysértési (2012.évi. II. tv. alapján) vagy szabályszegési (1988. évi I. törvény alapján) eljárás keretében történt.

Panasz.I: A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. lehetővé teszi azt, hogy ha közigazgatási hatósági, vagy szabálysértési jogorvoslati eljárás még nem indult, a közterület-felügyelői intézkedéssel szemben az érintett panasszal élhet. A panasz előterjesztésére az intézkedéstől, vagy az intézkedésről történő tudomásszerzéstől számított 8 napon belül van lehetőség. A panasz elbírálására a BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányság (1036 Budapest, Tímár utca 9/A) jogosult, ezért közvetlenül hozzájuk is lehet fordulni, de amennyiben beadványát panasznak tekinti, azt mi is hivatalból továbbítjuk a részükre.

Felülvizsgálati kérelem szabálysértés esetén: A 2012. évi II. törvény 99/A. §-a értelmében a helyszíni bírsággal, vagy a járművezető távollétében kiszabott helyszíni bírsággal szemben felülvizsgálati kérelemmel élhet. Ennek elbírálására a Felügyelet vezetője jogosult. A felülvizsgálati kérelem indoka lehet: az elkövetett cselekmény nem volt szabálysértés, az intézkedést foganatosító személy nem volt közterület-felügyelő, egyéb büntethetőséget kizáró ok, a jogszabályban előírttól eltérő összegű bírság került kiszabásra. Amennyiben a felülvizsgálati kérelme megalapozott, a Felügyelet jogosult az intézkedést visszavonni, vagy a kiszabott bírság összegét módosítani. A felülvizsgálati döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak! Az ügyintézési határidő 15 nap.

Minden más esetben méltányosságra, bírság elengedésére, csökkentésére, halasztására, részletfizetésre irányuló kérelem előterjesztésére csak a szabálysértési eljárás keretében van mód. Szabálysértési eljárás a bírság meg nem fizetése miatt az illetékes szabálysértési hatóságnál tett feljelentéssel indul.

Gépjárművezető távollétében szabályszegés elkövetése során kiszabott közigazgatási bírság esetén: Amennyiben az arra jogosult vitatja a szabályszegés tényét, valamint a befizetés elmaradása esetén, abban az esetben a felügyelet közigazgatási hatósági eljárás indítását kezdeményezi az illetékes BRFK III. kerületi Rendőrkapitányságon.

Helyszíni bírság (szabálysértés és közigazgatási bírság): Amennyiben az Ön jelenlétében kiszabott helyszíni bírság nyomtatványt aláírta, az azt jelenti, hogy a jogsértés tényét elismerte és az intézkedést tudomásul vette, azt nem vitatta. A tudomásul vett intézkedések esetén nincs helye jogorvoslatnak! Közigazgatási bírság esetében jogsértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálati kérelem kezdeményezhető.

Panasz II: A 2013. évi CLXV. törvényben meghatározott panasz („olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat”), vagy közérdekű bejelentés („olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat”) kivizsgálására Felügyeletünk jogosult. Az ügyintézési határidő 30 nap.

Skip to content