Jogorvoslat

JOGORVOSLATI RENDSZER

I. Általában

Beadványt bármilyen jogcímen csak a szabálysértés/szabályszegést elkövető vagy az elkövető által írásban meghatalmazott személy tehet. A Felügyelet és a közterület-felügyelő eljárásaira vonatkozó alapvető szabályok a „jog és hatáskörünk” menü alatt találhatók. A címre kattintva mindig a jelenleg hatályos jogszabályok érhetők el.

II. Panasz

  1. típus: Akinek a közterület-felügyelő jogszabályban meghatározott intézkedése, vagy annak elmulasztása jogát vagy jogos érdekét érintette, panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító munkáltatójához (ÓBKF). Erre az intézkedéstől, elmaradásától, vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 30 nap áll rendelkezésére. Az elbíráslára 35 nap áll rendelkezésére a munkáltatónak.
  2. típus: Akinek a közterület-felügyelő által alkalmazott kényszerítő eszköz a jogát vagy jogos érdekét sértette a kényszerítő eszköz alkalmazásától, vagy, ha az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül (de legkésőbb a kényszerítő eszköz alkalmazásától számított 3 hónapon belül) a rendőrséghez fordulhat panasszal. Az elbíráslára 25 nap áll rendelkezésére a rendőrségnek.
  3. típus: A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben meghatározott panasz az olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

 

Ugyanezen törvény által meghatározott közérdekű bejelentés viszont olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja, a közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Olyan panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat Felügyeletünkhöz, amely tartalmát tekintve az illetékességi körünkbe tartozik. Kivizsgálására az ÓBKF jogosult, elintézési határideje 30 nap.

 

III. Az egyes eljárásokra vonatkozóan

A helyszíni bírsághoz kapcsolódó jogorvoslati lehetőséget mindig az határozza meg, hogy azt a szabálysértés (2012. évi. II. törvény) vagy szabályszegés (1988. évi I. törvény), illetve önkormányzati rendeletben foglaltak megsértése miatt szabták ki.

 

Szabálysértési helyszíni bírság felülvizsgálata: 

A 2012. évi II. törvény 99/A. §-a értelmében a helyszíni bírsággal, vagy a járművezető távollétében kiszabott helyszíni bírsággal szemben felülvizsgálati kérelemmel élhet a döntéstől számított harminc napon belül. Ennek elbírálására a Felügyelet vezetője jogosult. A felülvizsgálati kérelem indoka lehet: az elkövetett cselekmény nem volt szabálysértés, az intézkedést foganatosító személy nem volt közterület-felügyelő, egyéb büntethetőséget kizáró ok, a jogszabályban előírttól eltérő összegű bírság került kiszabásra. Amennyiben a felülvizsgálati kérelme megalapozott, a Felügyelet jogosult az intézkedést visszavonni, vagy a kiszabott bírság összegét módosítani. A felülvizsgálati döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak! Az ügyintézési határidő 15 nap.

 

Gépjárművezető távollétében szabályszegés elkövetése során kiszabott közigazgatási bírság esetén:

Amennyiben az arra jogosult vitatja a szabályszegés tényét, valamint a befizetés határidőben történő elmaradása esetén, abban az esetben a Felügyelet közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez az illetékes rendőrkapitányságon.

 

Helyszíni bírság (szabálysértés és közigazgatási bírság):

Amennyiben az Ön jelenlétében kiszabott helyszíni bírság nyomtatványt aláírta, az azt jelenti, hogy a jogsértés tényét elismerte és az intézkedést tudomásul vette, azt nem vitatta. A tudomásul vett intézkedések esetén nincs helye jogorvoslatnak!

 IV. Egyéb

A szabálysértési vagy közigazgatási eljárás keretében a vonatkozó jogszabályokban írt további jogorvoslati lehetőségekkel élhet az intézkedéssel érintett. A felügyelői intézkedés esetében a Felügyeletnek nincsen lehetősége méltányosságra, bírság elengedésére, – leszámítva a szabálysértés esetén a Felügyelet illetékességébe tartozó felülvizsgálati eljárást – csökkentésére, halasztására, részletfizetésre. Ezeket csak a szabálysértési vagy szabályszegési eljárás keretében van mód előterjeszteni, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik.