Behajtási engedély

Behajtási engedély

BEHAJTÁSI- vagy BEHAJTÁSI-VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS
igénylése

 

Az irányadó szabályokat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlési rendelet (Főv. Kgy. rendelet), valamint a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről szóló 34/2021. (X. 1.) helyi önkormányzati rendelet (Ör.) tartalmazza.

A Fővárosi Önkormányzat általkiadható hozzájárulások: gazdálkodói behajtási hozzájárulás, áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulással, közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulással, szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulással, eseti behajtási-várakozási hozzájárulással, sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulással.

Kerületi önkormányzat által, Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeleten keresztül kiadható hozzájárulások: lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás, lakossági behajtási hozzájárulás, gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás, egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás, egyedi behajtási-várakozási kedvezményre jogosító hozzájárulás és eseti behajtási-várakozási kedvezményre jogosító hozzájárulás.

 

Kerületi védett övezetek:

  1. Óbudai Fő tér környéke (Az óbudai Fő tér és a Szentlélek tér jelzőtáblákkal megjelölt része);
  2. Római part (Római part és a Kossuth Lajos üdülőpart);
  3. Óbudai-sziget (Az Óbudai-sziget jelzőtáblákkal megjelölt része).

Költségek:

A hozzájárulás költségtérítése hozzájárulásonként: 2 000,-Ft + áfa.

A költségtérítés alól mentes: Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tulajdonában, üzemeltetésében lévő, vagy általa lízingelt, tartósan bérelt gépjármű egyedi behajtási-várakozási kedvezményre jogosító hozzájárulása.

Az éves várakozási díj mértéke: a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás esetén hozzájárulásonként 600 000,-Ft; az adott lakcím tekintetében kiváltott 2. jármű vonatkozásában a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás esetén 100 000,-Ft.

 

Hozzájárulások érvényessége, kérelmek leadási időszaka és elbírálási határidő:

A hozzájárulás tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényes.

Tárgyévi új kérelem leadási időszaka: tárgyév január 1-31. között.

Elbíráslás határideje: 30 nap.

 

Lakossági behajtási hozzájárulás

– kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén van, a védett övezet területén, közterületen kívüli várakozóhellyel rendelkezik, az általa megjelölt gépjárművekre.

Esetükben a fent letölthető kérelem nyomtatványt kell kitölteni a kérelem nyomtatványon szereplő kitöltési útmutatóban írtak szerint. A kérelemhez mellékelni szükséges a költségtérítés megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, valamint be kell mutatni a kérelmező személyét és lakóhelyét igazoló okmányokat (személyazonosító igazolvány és lakcímkártya), valamint a kérelmezett gépjárművet igazoló okmányt (gépjármű forgalmi engedélye).

 

Lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás

– kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén, vagy az azt határoló útvonalon van, és a határoló útvonal esetén az állandó lakóhely szerinti ingatlan homlokzata előtt nincs kijelölt várakozóhely, az általa megjelölt egy darab

  1. a) személygépkocsira, vagy
  2. b) három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy
  3. c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy
  4. d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira,
    ha annak a lakos az üzemben tartója, vagy ha – ennek hiányában – azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van.

Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás adható ki.

Esetükben a fent letölthető kérelem nyomtatványt kell kitölteni a kérelem nyomtatványon szereplő kitöltési útmutatóban írtak szerint. A kérelemhez mellékelni szükséges a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjármű esetén a munkáltató üzemben tartói jogát- vagy lízingelését- vagy tartós bérletét igazoló okmány másolatát, a gépjármű kizárólagos használatba adására vonatkozó munkáltatói nyilatkozat másolatát; a költségtérítés és a várakozási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot; a helyi adó tartozásmentességéről szóló büntetőjogi és polgári jogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot (teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban) eredetben; a közterületen kívüli parkolóhelyre vonatkozó nyilatkozat alátámasztására ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát; valamint be kell mutatni a kérelmező személyét és lakóhelyét igazoló okmányokat (személyazonosító igazolvány és lakcímkártya), valamint a kérelmezett gépjárművet igazoló okmányt (gépjármű forgalmi engedélye).

A Parkolási Kft. igazolását [III. kerületi várakozási övezetben a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosultan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás] az eljárás gyorsítása és könnyítése érdekében a Felügyelet hivatalosan megkéri a Kft-től, ezért ennek csatolása mellőzhető.

 

Gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás

– kérelemre – annak a gazdálkodónak adható, amely a védett övezet területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik, az általa megjelölt személygépkocsikra, két-, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója.

Esetükben a fent letölthető kérelem nyomtatványt kell kitölteni a kérelem nyomtatványon szereplő kitöltési útmutatóban írtak szerint. A kérelemhez mellékelni szükséges a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, alapító okiratot vagy igazolást a vonatkozó jogszabály által előírt nyilvántartásba vételről, valamint a székhelyről, telephelyről, fióktelepről; a költségtérítés és várakozási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot; a helyi adó tartozásmentességéről szóló büntetőjogi és polgári jogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot (teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban) eredetben; a közterületen kívüli parkolóhelyre vonatkozó nyilatkozat alátámasztására ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát, valamint be kell mutatni a kérelmező személyét és lakóhelyét igazoló okmányokat (személyazonosító igazolvány és lakcímkártya), valamint a kérelmezett gépjárművet igazoló okmányt (gépjármű forgalmi engedélye).

 

Egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás

– kérelemre – a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsikra. 

Esetükben a fent letölthető kérelem nyomtatványt kell kitölteni a kérelem nyomtatványon szereplő kitöltési útmutatóban írtak szerint. A kérelemhez mellékelni szükséges a költségtérítés megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, valamint be kell mutatni a kérelmező személyét és lakóhelyét igazoló okmányokat (személyazonosító igazolvány és lakcímkártya), valamint a kérelmezett gépjárművet igazoló okmányt (gépjármű forgalmi engedélye).

 

Egyedi behajtási-várakozási kedvezményre jogosító hozzájárulás – Óbudai Fő tér környéke védett övezet vonatkozásában

– kérelemre – a Polgármesteri Hivatal és a védett övezet területén lévő önkormányzati intézmény vagy önkormányzati gazdasági társaság dolgozója részére adható az általa megjelölt egy darab személygépjárműre, illetve a védett övezet területén kívüli önkormányzati intézmény vagy önkormányzati gazdasági társaság tulajdonában lévő, vagy általa lízingelt, tartósan bérelt gépjárműre. Az egyedi kedvezmény a 6/2022. számú polgármesteri utasításban megjelölt más jogosultaknak kérelem leadása nélkül biztosított.

Eseti behajtási-várakozási kedvezményre jogosító hozzájárulás az említett utasításban írtak szerint kerül kiadásra.

A kérelemre kiadható egyedi behajtási-várakozási kedvezményre jogosító hozzájárulás igénylése esetén a fent letölthető nyomtatványt kell kitölteni a kérelem nyomtatványon szereplő kitöltési útmutatóban írtak szerint. A kérelemhez nem kell mellékleteket csatolni, azonban be kell mutatni szükséges a költségtérítés megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, valamint a kérelmező személyét igazoló okmányt (személyazonosító igazolvány), valamint a kérelmezett gépjárművet igazoló okmányt (gépjármű forgalmi engedélye).

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kérelem és mellékletei teljes, hiánytalan megléte esetén lehet kiadni a kért hozzájárulást!

 

A hozzájárulásról átruházott hatáskörben a jegyző dönt, az engedély kiadásához kapcsolódó feladatokat a Közterület-felügyelet látja el.

 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat kezelésében lévő lezárt területrészre
BEHAJTÁSI ENGEDÉLY
igénylése

Kattintson a kék színnel kiemelt szóra és az így megjelenő nyomtatványt nyomtassa ki, tanulmányozza át a kérelem alsó részén található, Önre vonatkozó nyilatkozati részt és a tájékoztatást, töltse ki a nyomtatvány megfelelő részeit (a kérelemben az Önhöz szállítást végző más cég járművének a rendszámát is megadhatja, egy adott kérelmen belül több darab rendszámot is megadhat), csatolja a kérelemhez a cége adatait tartalmazó, nyilvános cégkivonatot, a hozzájárulást a Felügyelet 1033 Budapest, Mozaik u. 7. szám alatti székhelyén, ügyfélfogadási időben (hétfőn: 8.00 órától 17.30 óráig, keddtől csütörtökig 8.00 órától 16.00 óráig) adhatja le, a hozzájárulás elkészüléséről értesítjük, melyet az ügyfélszolgálaton vehet át ügyfélfogadási időben.

 

E-mail: ugyfelszolgalat@obkf.hu

Telefonszám: + 36 1 453 26 18

Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7.